KẾ HOẠCH Đánh giá Chƣơng trình hành động trƣớc khi tiến hành xem xét bổ nhiệm lại Trƣởng phòng Kế hoạch – Tài chính thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu văn bản 2771/KH-SGDĐT
Ngày ban hành 08/11/2022
Ngày hiệu lực 08/11/2022
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Đánh giá Chƣơng trình hành động trƣớc khi tiến hành xem xét bổ nhiệm lại Trƣởng phòng Kế hoạch – Tài chính thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Nguyễn Huệ Khải
Tài liệu đính kèm KE-HOACH-DANH-GIA-CTHD.pdf