TRANG CHỦ TRANG CHỦ
TRANG CHỦ
 
TÀI NGUYÊN
 
Liên kết Website
HyperLink   NinhThuan.edu.vn
Văn bản Sở GDĐT >> GD Trung học
Công văn số 1462/SGDĐT-GDTrH ngày 13/9/2012 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQP - AN năm học 2012 - 2013

Số: 1462 / SGDĐT-GDTrH                     Ninh Thuận, ngày 13 tháng 9 năm 2012

V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQP - AN năm học 2012 - 2013

Kính gửi: Các trường trung học phổ thông; Trường Phổ thông Ischool Ninh Thuận; Trường Trung cấp Việt Thuận; Trường Cao đẳng sư phạm Ninh Thuận.

 

Căn cứ công văn số 4791/BGDĐT-GDQP ngày 26/7/2012 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Quốc phòng - An ninh (GDQP-AN) năm học 2012-2013; Công văn số 1318/SGDĐT-GDTrH ngày 20/8/2012 về việc thực hiện kế hoạch dạy học và PPCT cấp trung học năm học 2012-2013 và công văn số 1386/SGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2012-2013 ngày 31/8/2012 của Sở GDĐT; Sở GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN năm học 2012-2013 như sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG                       

1. Tiếp tục quán triệt Chỉ thị 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh trong tình hình mới, Chỉ thị số 57/2007/CT-BGDĐT ngày 04/10/2007 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về tăng cường công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh trong ngành giáo dục. Triển khai thực hiện Nghị định 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về Giáo dục Quốc phòng - An ninh; ngày 24/12/2007 Bộ trưởng Bộ GDĐT ký Quyết định số 79/2007/QĐ-BGDĐT ban hành chương trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh cấp Trung học phổ thông.

2. Quán triệt Thông báo kết luận số 242-TB/TW ngày 15/4/2009 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII), phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020; tăng cường các biện pháp thực hiện tốt mục tiêu GDQP-AN trong nhà trường, góp phần thực hiện giáo dục toàn diện; đặc biệt chú trọng giáo dục lý tưởng, phẩm chất đạo đức, lịch sử truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc, của lực lượng vũ trang nhân dân.

3. Các đơn vị, trường học cần triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình tập huấn môn GDQP-AN cho học sinh, sinh viên và các nội dung bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho cán bộ quản lý, giáo viên theo qui định.

4. Tiếp tục thực hiện Quy chế môn học GDQP-AN, tổ chức thực hiện nghiêm túc các qui định về giảng dạy, kiểm tra đánh giá kết quả môn học. Chấn chỉnh kịp thời các sai sót trong tổ chức thực hiện môn học, đặc biệt thực hiện nghiêm túc kết luận của đoàn kiểm tra các cấp, của Bộ GDĐT.

5. Thực hiện đúng đủ nội dung, chương trình giảng dạy GDQP-AN trong các đơn vị trường học theo quy định.


File đính kèm: Tải fileTải tập tin
[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
HyperLink  Tin tức khác
Công văn 1471/SGDĐT-KTKĐ ngày 13/9/2012 Kiểm tra học kỳ I khối lớp 12 THPT năm học 2012-2013 (13/09/2012)
Công văn 1472/SGDĐT-VP ngày 13/9/2012 Tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận lần thứ II (năm 2012-2013) (13/09/2012)
Thông tư 31/2012/TT-BGDĐT ngày 12/9/2012 Chương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh (12/09/2012)
Thông tư 30/2012/TT-BGDĐT ngày 11/9/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17/7/2009 của Bộ GD&ĐT quy định chi tiết việc xét công nhận,hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (12/09/2012)
Thông tư 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/1011 Chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (12/09/2012)
Công văn 5870/BGDĐT- PC ngày 7/9/2012 hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2012-2013 về công tác pháp chế (11/09/2012)
Thông tư 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (11/09/2012)
Công văn số 198/TTr ngày 11/9/2012 về thông báo kế hoạch thanh tra (11/09/2012)
Công văn số 1457/SGDĐT-GDTH ngày 11/9/2012 về triển khai thực hiện sách giáo khoa và chuẩn bị Hội nghị về Mô hình trường học mới. (11/09/2012)
Công văn số 1441/SGDĐT-GDDT ngày 10/9/2012 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 đối với giáo dục dân tộc (11/09/2012)
Công văn số 1451/SGDĐT-KHTC ngày 10/9/2012 về lập nhu cầu kinh phí chi trả phụ cấp đối với giáo viên mầm non làm việc theo chế độ hợp đồng tại các vùng khó khăn theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/03/2007 của Thủ tướng Chính phủ (11/09/2012)
Hướng dẫn số 60/HD-CĐGD ngày 10/9/2012 về hướng dẫn lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam (10/09/2012)
Báo cáo tổng kết số 1419/BC-SGDĐT ngày 06/9/2012 về công tác tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2012-2013 (07/09/2012)
Công văn số 1421/SGDĐT-GDCN&GDTX ngày 06/9/2012 về Tiếp tục thông tin, tuyên truyền và thu nhận hồ sơ xét tuyển thẳng vào phân hiệu ĐH Nông lâm tại Ninh Thuận năm 2012 (07/09/2012)
Công văn số 110/CĐGD ngày 07/9/2012 về thực hiện chế độ báo cáo định kỳ năm học 2012-2013 (07/09/2012)
Công văn số 109/CĐGD ngày 07/9/2012 về tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ năm học 2012-2013 (07/09/2012)
Công văn số 1429/SGDĐT-GDMN ngày 07/9/2012 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2012-2013 (07/09/2012)
Công văn số 1434/SGDĐT-GDCN&GDTX ngày 07/9/2012 về hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời (07/09/2012)
Công văn số 1423/SGDĐT-GDCN&GDTX ngày 06/9/2012 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 đối với GDTX (07/09/2012)
Công văn số 1431/SGDĐT-GDTrH ngày 07/9/2012 về điều chỉnh cách tính “Điểm chất lượng đầu năm học” của học sinh lớp 10 THPT trong công tác “Bàn giao và cam kết thực hiện chất lượng giáo dục cấp trung học” (07/09/2012)
12345678910...
 
Hộp thư
Trao đổi & Thảo luận
HyperLink GD Trung học
Văn bản cùng loại
Công văn 1218/SGDĐT-GDTrH ngày 24/7/2015 triệu tập CBQL, GV dự lớp tập huấn GD bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số
Công văn 1217/SGDĐT-GDTrH ngày 24/7/2015 triệu tập GV dự lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật dành cho GV môn GDCD cấp Trung học
Công văn 1152/SGDĐT-GDTrH ngày 16/7/2015 Triệu tập CBQL, GV dự tập huấn kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn tiếng Anh cấp THCS
Quyết định 416/QĐ-SGDĐT thành lập đoàn CBQL và GVCC cấp TrH tham dự t/huấn "triển khai mô hình trường học mới đối với lớp 6 cấp THCS" tại Lâm Đồng
Quyết định 415/QĐ-SGDĐT ngày 07/7/2015 t/lập đoàn CBQL và GVCC cấp TrH tham dự t/huấn "triển khai mô hình TH mới đối với lớp 6 cấp THCS" tại Đắk Lắk
Quyết định 414/QĐ-SGDĐT ngày 06/7/2015 thành lập đoàn CBQL và GV cốt cán cấp TrH t/dự t/huấn "kỹ năng xd, t/chức hđ trải nghiệm sáng tạo trong trường TrH"
Công văn 1095/SGDĐT-GDTrH ngày 06/7/2015 Hướng dẫn triển khai dạy học tiếng Anh cấp THCS và THPT theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 năm học 2015-2016
Báo cáo 961/BC-SGDĐT ngày 15/6/2015 kết quả thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2014-2015
Thông báo 910/TB-SGDĐT ngày 05/6/2015 kết quả cuộc thi KHKT cấp Quốc gia HS TrH năm 2015 khu vực phía Nam
Thông báo 871/TB-SGDĐT ngày 02/6/2015 kết quả Hội thi Tin học trẻ tỉnh Ninh Thuận năm 2015
Count=251
1234(251)
 
Thống kê lượt truy cập
Số người online: 2223
Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục Đào tạo Ninh Thuận 
Địa chỉ: 18 Lê Hồng Phong, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
Điện thoại: (068) 3824600 - Fax: (068) 3835831 - Email: phongCNTT.soninhthuan@moet.edu.vn
Thiết kế bởi NTSoft