TRANG CHỦ TRANG CHỦ
TRANG CHỦ
 
TÀI NGUYÊN
 
Liên kết Website
HyperLink   NinhThuan.edu.vn
Văn bản Sở GDĐT >> Khảo thí&KĐCLGD
Công văn 126/SGDĐT-KTKĐ ngày 30/1/2013 Thống nhất thực hiện tự đánh giá CSGD mầm non, phổ thông và thường xuyên

Số:  126  /SGDĐT-KTKĐ Ninh Thuận, ngày 30 tháng 01 năm 2013

V/v Thống nhất thực hiện tự đánh giá CSGD mầm non, phổ thông và thường xuyên.

Kính gửi: Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố; Các trường phổ thông, các trung tâm trực thuộc.

Thực hiện chỉ đạo tại nội dung Chỉ thị số 46/2008/CT-BGDĐT ngày 05/8/2008 của Bộ GDĐT về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục (CLGD); Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2010 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục (CSGD) trên phạm vi toàn tỉnh.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận tiện cho các nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non (sau đây gọi chung là trường mầm non); các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường tiểu học (sau đây gọi chung là trường phổ thông); các trung tâm Giáo dục thường xuyên, trung tâm KTTH-HN (sau đây gọi chung là trung tâm) triển khai thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục tại đơn vị phù hợp với đặc thù địa phương và theo sát với yêu cầu tại các văn bản chỉ đạo của cấp trên; Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện quy trình kiểm định chất lượng giáo dục như sau:

A. CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY VỀ KIỂM ĐỊNH CLGD CÒN HIỆU LỰC:

I. Các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

1. Giáo dục mầm non:

1.1. Thông tư 07/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 ban hành quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường mầm non (gọi tắt là Thông tư 07);

1.2. Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT ngày 11/10/2011 ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non (gọi tắt là Thông tư 45);

1.3. Văn bản số 7886/BGDĐT-KTKĐCL ngày 23/11/2011 về việc Hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non (gọi tắt là văn bản 7886);

1.4. Văn bản số 1007/KTKĐCLGD-KĐPT ngày 21/12/2011 về việc Xác định nội hàm, tìm minh chứng theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non;

1.5. Văn bản số 8299/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 04/12/2012 về việc Hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non theo quy trình rút gọn (sau đây gọi tắt là văn bản 8299).

1.6. Văn bản số 2439/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 24/4/2012 về việc Hướng dẫn đánh giá ngoài trường mầm non.

2. Giáo dục phổ thông và thường xuyên:

2.1. Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên (sau đây gọi tắt là Thông tư 42).

2.2. Văn bản số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28/12/2012 về việc Hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên (sau đây gọi tắt là văn bản 8987).

2.3. Văn bản số 46 /KTKĐCLGD-KĐPT ngày 15/01/2013 về việc Xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và trường trung học (sau đây gọi tắt là văn bản 46).

II. Các văn bản của UBND và Sở GDĐT          Ninh Thuận:

1. Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 22/9/2010 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2010–2015.

2. Công văn số 1246/SGDĐT-KTKĐ ngày 18/9/2009 của Sở GDĐT về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phấn đấu cơ sở giáo dục đạt chuẩn Kiểm định CLGD (gọi tắt là công văn 1246).

3. Công văn số 1312/SGDĐT-KTKĐ ngày 24/8/2011 của Sở GDĐT về việc Hướng dẫn bổ sung việc thực hiện báo cáo tự đánh giá của các cơ sở giáo dục (gọi tắt là công văn 1312).

4. Công văn số 1400/SGDĐT-KTKĐ ngày 04/9/2012 của Sở GDĐT về việc Thống nhất và tăng cường thực hiện báo cáo tự đánh giá của các cơ sở giáo dục phổ thông và mầm non (gọi tắt là công văn 1400).

B. THỐNG NHẤT THỰC HIỆN:

I. Công cụ tự đánh giá

Theo các bộ tiêu chuẩn đã ban hành của Bộ GDĐT và còn hiệu lực, cụ thể:

1. Trường mầm non: Tự đánh giá chất lượng giáo dục theo Thông tư 07/2011/TT-BGDĐT gồm: 5 tiêu chuẩn, 31 tiêu chí, 93 chỉ số.

2. Trường phổ thông và Trung tâm: Tự đánh giá chất lượng giáo dục theo Thông tư 42/2012/TT-BGDĐT, cụ thể:

2.1. Trường tiểu học được quy định tại Mục 1, Chương II gồm: 5 tiêu chuẩn, 28 tiêu chí, 84 chỉ số.

2.2. Trường trung học (THCS, THPT và phổ thông có nhiều cấp học) được quy định tại Mục 2, Chương II gồm: 5 tiêu chuẩn, 36 tiêu chí, 108 chỉ số.

2.3. Trung tâm được quy định tại Mục 3, Chương II gồm: 5 tiêu chuẩn, 24 tiêu chí, 72 chỉ số. (Một số chỉ số mang tính định lượng, Sở GDĐT sẽ có văn bản thống nhất sau)

II. Tự đánh giá chất lượng giáo dục:

1. Hoạt động tự đánh giá:

Quy trình và các hoạt động tự đánh giá được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GDĐT tại Phần II, văn bản 7886 (đối với giáo dục mầm non); tại Mục I, Phần I, văn bản 8987 (đối với giáo dục phổ thông và thường xuyên)

1.1. Xây dựng kế hoạch tự đánh giá

Ngoài các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT đã nêu trên; Hằng năm, ngay từ đầu năm học, tất cả các cơ sở giáo dục (mầm non, phổ thông và thường xuyên trên địa bàn tỉnh) đều phải bám sát các nội dung đã hướng dẫn và thống nhất tại công văn  1400 để xây dựng kế hoạch tự đánh giá và tiến hành đánh giá các tiêu chí theo bộ công cụ tự đánh giá tương ứng của cấp học.

1.2. Mã hóa minh chứng

Tất cả các cơ sở giáo dục thống nhất cách mã hóa minh chứng theo phụ lục III, văn bản 7886 của Bộ (gửi kèm theo công văn này).

1.3. Phiếu đánh giá tiêu chí: Thực hiên theo phụ lục 1, công văn này.

2. Viết báo cáo tự đánh giá:

2.1. Kết quả tự đánh giá được trình bày dưới dạng một bản báo cáo theo cấu trúc (phụ lục 4 - mục lục, công văn 1400 của Sở) và hình thức thống nhất theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

2.2. Báo cáo tự đánh giá cần ngắn gọn, rõ ràng, chính xác và đầy đủ những hoạt động liên quan đến toàn bộ các tiêu chí. Báo cáo tự đánh giá được trình bày lần lượt theo thứ tự các tiêu chuẩn. Đối với mỗi tiêu chí cần có đầy đủ các mục: Mô tả hiện trạng; điểm mạnh; điểm yếu; kế hoạch cải tiến chất lượng; tự đánh giá. Nội dung cơ bản của các phiếu đánh giá tiêu chí phải được hội đồng tự đánh giá chấp thuận, được dùng để viết báo cáo tự đánh giá;

2.3. Dự thảo báo cáo tự đánh giá được lấy ý kiến góp ý của cán bộ, giáo viên và nhân viên của cơ sở giáo dục trong thời gian 15 ngày làm việc. Hội đồng tự đánh giá nghiên cứu các ý kiến thu được để hoàn thiện báo cáo;

2.4. Báo cáo tự đánh giá do hiệu trưởng (hoặc giám đốc) xem xét, phê duyệt sau khi đã được hội đồng tự đánh giá thông qua.

3. Nội dung và cách trình bày báo cáo tự đánh giá:

Thực hiện theo hướng dẫn tại Phần III, văn bản 7886 (đối với giáo dục mầm non); tại Mục II, Phần I  văn bản 8987 (đối với giáo dục phổ thông và thường xuyên).

4. Những nội dung, phụ lục không được đè cập đến ở công văn này, các đơn vị tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 1400.

III. Điều kiện và hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục:

1. Điều kiện đăng ký kiểm định CLGD (đánh giá ngoài):

1.1. Giáo dục mầm non:

a) Trường mầm non đạt cấp độ kiểm định CLGD theo quy định tại Điều 14 của Thông tư 45.

b) Trường mầm non đạt cấp độ 1 theo Điều 14 của Thông tư 45, sau ít nhất 2 năm học; nếu đạt từ 80% số tiêu chí trở lên thì được đăng ký đánh giá ngoài để nâng lên cấp độ 2.

1.2. Giáo dục phổ thông và thường xuyên:

a) Cơ sở giáo dục được đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đủ các khối lớp học;

- Có ít nhất một khoá học sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông, hoặc chương trình giáo dục thường xuyên để lấy văn bằng, chứng chỉ thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tất cả các khối lớp học có tại cơ sở giáo dục;

- Có ít nhất 60% số tiêu chí đạt yêu cầu trở lên.

b) Cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 và cấp độ 2 theo Điều 31 của Thông tư 42, sau ít nhất 2 năm học được thực hiện tự đánh giá, đăng ký đánh giá ngoài để đạt cấp độ cao hơn.

2. Hồ sơ đăng ký kiểm định CLGD:

Hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của cơ sở giáo dục gồm:

a) Công văn đăng ký đánh giá ngoài (Phụ lục 2 công văn này);

b) Báo cáo tự đánh giá (2 bản).

IV. Các thời điểm báo cáo:

1. Hình thức báo cáo:

1.1. Cơ sở giáo dục trực thuộc Phòng GDĐT: Ngoài quy định của phòng GDĐT, đơn vị phải gửi bản mềm (file mềm) theo đường email về Sở GDĐT (Phòng Khảo thí và Quản lý CLGD).

1.2. Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT (Cơ sở giáo dục và phòng GDĐT) gửi báo cáo theo cả đường công văn (bản in ra giấy, có đầy đủ thủ tục pháp lý theo quy định) và đường email (file mềm) về Sở GDĐT (Phòng Khảo thí và Quản lý CLGD).

1.3. Nội dung, hình thức của bản in ra giấy và file mềm phải hoàn toàn giống nhau.

1.4. Các đơn vị phải sử dụng địa chỉ email mà Sở GDĐT đã cấp (.................@ninhthuan.edu.vn) để gửi file mềm về Sở GDĐT (Phòng Khảo thí và Quản lý CLGD); tuyệt đối không được sử dụng email cá nhân hoặc địa chỉ email có tên miền khác.

2. Thời điểm báo cáo:

2.1. Thực hiện theo quy định tại công văn 1400.

2.2. Ngoài các thời điểm được quy định ở công văn 1400 nói trên, tất cả đơn vị cần chú ý thực hiện đúng thời điểm báo cáo chung trên toàn quốc theo yêu cầu tại văn bản 8299 của Bộ GDĐT như sau (bắt đầu áp dụng từ năm 2013):

a) Đối với cơ sở giáo dục:

Trước ngày 15/4 hằng năm, tổng hợp kết quả tự đánh giá (theo mẫu phụ lục 3, công văn này) gửi về cơ quan chủ quản và Sở GDĐT (Phòng Khảo thí và Quản lý CLGD).

b) Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Trước ngày 30/4 hằng năm, tổng hợp kết quả tự đánh giá CLGD của các CSGD trực tiếp quản lý gửi về Sở GDĐT (theo mẫu phụ lục 4, công văn này).

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

I. Đối với cơ sở giáo dục:

1. Tất cả (100%) các trường mầm non, trường phổ thông trên địa bàn tỉnh khẩn trương thành lập hội đồng tự đánh giá và tiến hành đánh giá các tiêu chí đúng theo quy trình đã hướng dẫn;

2. Căn cứ các minh chứng thu thập được, các đơn vị cần ưu tiên thực hiện trước kết quả đánh giá các chỉ số, các tiêu chí để kịp tổng hợp, báo cáo kết quả về cơ quan chủ quản trước ngày 15/4 hằng năm. Các hoạt động xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng, hoàn thiện phiếu đánh giá tiêu chí, viết báo cáo tự đánh giá, ... các đơn vị sẽ thực hiện ngay sau đó và báo cáo hoặc đăng ký kiểm định CLGD theo các thời điểm đã quy định tại công văn 1400 của Sở (các CSGD cần bám sát văn bản hướng dẫn xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng của Bộ GDĐT để thu thập, không nhất thiết phải có đầy đủ minh chứng như gợi ý);

3. Sau mỗi năm học, các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện tự đánh giá sự tiến bộ của mình ở các chỉ số chưa đạt năm trước, thống kê vào bảng tổng hợp (theo mẫu phụ lục 3, công văn này) và báo cáo về cơ quan chủ quản và Sở GDĐT (Phòng Khảo thí và QLCLGD) đúng thời điểm quy định;

4. Các đơn vị cố gắng sử dụng, khai thác triệt để tính năng các phân hệ quản lý của phần mềm VEMIS đã được trang bị, tập huấn nhằm trích xuất dữ liệu làm minh chứng cho các chỉ số liên quan trong công tác kiểm định CLGD những năm về sau.

5. Kinh phí triển khai thực hiện quy trình tự đánh giá, các CSGD thực hiện theo văn bản 3881/BGDĐT-KHTC ngày 21/6/2012 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn nội dung, mức chi đối với hoạt động kiểm định CLGD mầm non, phổ thông và thường xuyên; văn bản 4643/BGDĐT-KHTC ngày 19/7/2012 về việc Đính chính công văn số 3881/BGDĐT-KHTC về hướng dẫn nội dung, mức chi đối với hoạt động kiểm định chất lượng GDMN, GDPT, GDTX; công văn số 1929/SGDĐT-KHTC ngày 05/11/2012 của Sở GDĐT về việc Hướng dẫn nội dung, mức chi đối với hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên; và công văn số 1951/SGDĐT-KHTC ngày 06/11/2012 về việc đính chính công văn số 1929/SGDĐT-KHTC về hướng dẫn nội dung, mức chi đối với hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên.

II. Đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo:

1. Kiểm tra, giám sát, hỗ trợ các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai tự đánh giá;

2. Tổng hợp báo cáo của các CSGD về kết quả tự đánh giá (theo Phụ lục 4, công văn này), báo cáo Sở GDĐT trước ngày 30/4 hằng năm và thực hiện các báo cáo theo quy định ở công văn 1400 của Sở;

3. Thành lập hội đồng kiểm tra, xét duyệt hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục của các đơn vị trực tiếp quản lý đúng theo quy định hiện hành trước khi trình Sở GDĐT để được chấp nhận đánh giá ngoài.

Triển khai công tác tự đánh giá trường mầm non, trường phổ thông và trung tâm hiện nay là rất cấp thiết và có ý nghĩa rất quan trọng; là cơ sở để các đơn vị cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục. Vì vây, Sở GDĐT yêu cầu các Phòng GDĐT huyện, thành phố, các CSGD nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, cần nhanh chóng báo cáo Sở GDĐT (qua Phòng Khảo thí và QLCLGD) theo số ĐT: 3921565, 383789; Email: phongktkd.soninhthuan@moet.edu.vn hoặc phongkhcn.soninhthuan@moet.edu.vn để được hướng dẫn và thống nhất chung toàn tỉnh./.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Lương Hồng Sơn


File đính kèm: Tải file Tải tập tin
Gửi tham luận [ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
HyperLink  Tin tức khác
Kết quả tốt nghiệp và cấp Chứng chỉ A - Tin học Khóa thi ngày 20/01/2013 tại cơ sở Ngoại ngữ - Tin học Bưu Điện (30/01/2013)
Công văn 119/SGDĐT-KTKĐ ngày 29/1/2013 kết quả 08 môn kiểm tra HK1 năm học 2012-2013 theo đề chung toàn tỉnh (29/01/2013)
Quyết định 35/QĐ-SGDĐT ngày 28/1/2013 cho phép Cơ sở Kim Phát Tuệ được hoạt động giáo dục (29/01/2013)
Công văn 105/SGDĐT-VP ngày 24/1/2013 tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 (25/01/2013)
Báo cáo 83/BC-SGDĐT-TTr ngày 18/01/2013 sơ kết công tác thanh tra học kỳ I năm học 2012-2013 (24/01/2013)
Công văn 128/UBND-NV ngày 9/1/2013 sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (21/01/2013)
Công văn 86/SGDĐT-TTr ngày 18/1/2013 trả lời Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Hải trong thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm (19/01/2013)
Công văn 81/SGDĐT-TCCB ngày 17/1/2013 Đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2013 (17/01/2013)
Công văn 71/SGDĐT-TCCB ngày 15/1/2013 Hướng dẫn thi thực hành và phỏng vấn trong tuyển dụng viên chức ngành GD-ĐT năm học 2012-2013 (18/10/2013)
Quyết định 21/QĐ-SGDĐT ngày 15/1/2013 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các dự án chuyên ngành Giáo dục và Đào tạo (16/01/2013)
Công văn 46/KTKĐCLGD-KĐPT ngày 15/1/2013 xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và trường trung học (16/01/2013)
Thông báo 43/TB-BGDĐT ngày 14/01/2013 Kết quả hội thảo khoa học quốc gia về dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông Việt Nam (15/01/2013)
Công văn 67/SGDĐT-GDTrH ngày 15/1/2013 Hướng dẫn sơ kết GDTrH học kì I năm học 2012-2013 (15/01/2013)
Kế hoạch 64/KH-SGDĐT ngày 15/01/2013 Rà soát quy định hành chính và kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo (15/01/2013)
Hướng dẫn 50/HD-SGDĐT ngày 11/1/2013 Thực hiện Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT về việc Ban hành Quy chế công nhận trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia (15/01/2013)
Kế hoạch 55/SGDĐT-TTr ngày 14/01/2013 công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013 (14/01/2013)
Công văn 832/SGD&ĐT-TCCB ngày 11/6/2012 Hướng dẫn công tác tuyển dụng viên chức ngành GD-ĐT năm 2012 (14/01/2013)
Công văn 46/SGDĐT-VP ngày 10/1/2013 Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2013 (11/01/2013)
Quyết định 15/QĐ-SGDĐT ngày 10/01/2013 thành lập tổ trọng tài, phục vụ tổ chức HỘi thi giáo lưu TDTT các tỉnh Miền Đông Nam bộ (10/01/2013)
Công văn 39/SGDĐT-GDTH ngày 10/01/2013 thông báo kế hoạch kiểm tra kết quả PCGDTH ĐĐT năm 2012 (10/01/2013)
12345678910...
 
Hộp thư
Trao đổi & Thảo luận
HyperLink Khảo thí&KĐCLGD
Văn bản cùng loại
Quyết định 853/QĐ-SGDĐT ngày 23/11/2015 cấp giấy chứng nhận trường THCS Ngô Sỹ Liên, Ninh Hải đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
Quyết định 852/QĐ-SGDĐT ngày 23/11/2015 cấp giấy chứng nhận trường THCS An Dương Vương, Ninh Hải đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
Quyết định 851/QĐ-SGDĐT ngày 23/11/2015 cấp giấy chứng nhận trường TH Kinh Dinh, Tp. PR-TC đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
Quyết định 850/QĐ-SGDĐT ngày 23/11/2015 cấp giấy chứng nhận trường TH Đạo Long, Tp. PR-TC đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
Quyết định 849/QĐ-SGDĐT ngày 23/11/2015 cấp giấy chứng nhận trường TH Bảo An 2, Tp. PR-TC đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
Quyết định 848/QĐ-SGDĐT ngày 23/11/2015 cấp giấy chứng nhận trường Tiểu học Phước Nhơn, Ninh Hải đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
Quyết định 847/QĐ-SGDĐT ngày 23/11/2015 cấp giấy chứng nhận trường Mẫu giáo Phước Mỹ, Tp. PR-TC đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
Quyết định 846/QĐ-SGDĐT ngày 23/11/2015 cấp giấy chứng nhận trường Mầm non Ninh Hải, Ninh Hải đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
Quyết định 845/QĐ-SGDĐT ngày 23/11/2015 cấp giấy chứng nhận trường Mẫu giáo Phương Hải, Ninh Hải đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
Quyết định 844/QĐ-SGDĐT ngày 23/11/2015 cấp giấy chứng nhận trường Mẫu giáo Tri Hải, Ninh Hải đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
Count=177
1234(177)
 
Thống kê lượt truy cập
free web tracker
Bản quyền thuộc về Sở Giáo dục Đào tạo Ninh Thuận 
Địa chỉ: 18 Lê Hồng Phong, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
Điện thoại: (068) 3824600 - Fax: (068) 3835831 - Email: phongCNTT.soninhthuan@moet.edu.vn
Thiết kế bởi NTSoft