Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 184
  • Trong tuần: 719
  • Tất cả: 138359
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Chiến lược phát triển nhà trường.

SỞ GD – ĐT NINH THUẬN

TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH

Số:  65  /QĐ-TC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


            Ninh Sơn, ngày  10  tháng 10  năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai

Kế hoạch chiến lược phát triển trường THPT Trường Chinh

 giai đoạn 2016 – 2020 và tầm nhìn đến 2030HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH

         Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng đã được quy định trong Điều lệ trường THCS, trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ vào Kế hoạch chiến lược phát triển trường THPT Trường Chinh giai đoạn 2016 – 2020 và tầm nhìn đến 2030;

Xét đề nghị của ông Tổ trưởng tổ Văn phòng trường THPT Trường Chinh,                                                          

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo triển khai Kế hoạch chiến lược phát triển trường THPT Trương Chinh giai đoạn 2016 – 2020 và tầm nhìn đến 2030, gồm các ông (bà) có tên sau:

- Trưởng ban: ông Lê Ánh - Hiệu trưởng;                                

- Phó trưởng ban:

1) Ông Bùi Chí Cang         - Phó hiệu trưởng;

          2) Ông Phan Xuân Sáng    - Bí thư chi bộ - Phó hiệu trưởng;

3) Bà Phạm Thị Chí Tâm   - Chủ tịch Công đoàn;

- Thư ký: Ông Lê Xuân Khải – Thư Hội đồng.          

- Các ủy viên:

          1) Ông Bùi Quang Quyền         – Bí thư Đoàn Trường;

2) Ông Nguyễn Xuân Vĩ           – Tổ trưởng;

3) Ông Lê Văn Nhạn                 – Tổ trưởng;         

4) Ông Phạm Văn Tiên             – Tổ trưởng;

5) Ông Trương Thành Toàn      – Tổ trưởng;

6) Ông Quán Thành Nghĩa        – Tổ trưởng;

7) Ông Lê Minh Phương           – Tổ trưởng;

          8) Bà Lê Thị Xuân Bông           – Tổ trưởng;

9) Ông Nguyễn Thị Tùng          – Tổ trưởng;

10) Bà Trần Thị Mơ                   – Tổ trưởng.

          Điều 2. Ban chỉ đạo căn cứ vào Kế hoạch chiến lược phát triển trường THPT Trường Chinh giai đoạn 2016 – 2020 và tầm nhìn đến 2030 để tổ chức, triển khai, thực hiện nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông Phó hiệu trưởng, các Tổ trưởng, các đoàn thể có liên quan và các ông (bà) có tên ở Điều 1, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                           

- Chi bộ (để báo cáo);

- Công đoàn, Đoàn trường (để PHTH);

- Các Phó hiệu trưởng (để thực hiện);

- Các Tổ trưởng (để thực hiện);

- Như điều 1 (để thực hiện);

- Lưu VP.                                                                                     

                                                                                                      

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 

Lê Ánh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !