Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận là đơn vị hành chính cấp tỉnh có trụ sở đặt tại phường Mỹ Hương - Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận. Phía Đông giáp Trung tâm Dịch vụ phát hành sách tỉnh Ninh Thuận, phía Tây giáp đường Lê Hồng Phong, phía Nam giáp : Thư viện tỉnh Ninh Thuận, phía Bắc giáp Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận;

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận được thành lập bởi sự chia tách tỉnh Thuận Hải thành hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận. Quá trình hình thành và phát triển của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo được căn cứ vào 02 Quyết định sau :

Căn cứ Quyết định số 704/QĐ.UBTH ngày 11/3/1992 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thuận Hải về việc thành lập Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 83/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận;

Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo bao gồm : mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo, tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật. Cụ thể:

I. Vị trí, chức năng

1. Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo, tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục;tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.Trụ sở làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo đặt tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

a. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh :

- Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, dự án, đề án; biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh;

- Dự thảo mức thu học phí, lệ phí tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý của địa phương đế úy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật;
- Dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Dự thảo hướng dẫn cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV và các văn bản pháp luật khác liên quan;
- Dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc ủy ban nhân dân huyện, thành phố.
b. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh :
- Dự thảo các quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, đối với các đơn vị thuộc Sở;
- Dự thảo các quyết định cho phép thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, chuyển đổi loại hìnbrcác cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài) trực thuộc Sở;
- Dự thảo quyết định, chỉ thị cá biệt trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh.
c. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về giáo dục thuộc phạm vi quản lý được giao.
d. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về việc xác nhận, đăng ký, cấp giấy phép, văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyên của ủy ban nhân dân tỉnh.
đ.Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến trong giáo dục; tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương; quản lý công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ trong các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý của Sở.
e. Tổ chức, xây dựng, nhân điển hình tiên tiến và thực hiện công tác thi đua khen thưởng về giáo dục trên địa bàn tỉnh.
g. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, thanh tra các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở, các Phòng Giáo dục và Đào tạo về thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, quy chế chuyên môn, việc thực hiện chính sách đôi với người học, các điều kiện đảm bảo của các cơ sở giáo dục công lập; công tác tuyển sinh, thi, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ, kiếm định chất lượng giáo dục; công tác phổ cập giáo dục, chống mù chữ, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh và các hoạt động giáo dục khác theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
h. Hướng dẫn xây dựng và tổng họp kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo,
công chức, viên chức của các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thầm quyền phê duyệt.
i. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.
k. Quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên trường trung cấp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
l. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
m. Giúp ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực giáo dục của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở địa phương; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương theo quy định của pháp luật.
n. Giúp ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước các tổ chức dịch vụ du học tự túc theo quy định của pháp luật; thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật và của ủy ban nhân dân tỉnh.
o. Giúp ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về giáo dục trong việc bảo đảm các điều kiện thành lập trường, hoạt động giáo dục, mở ngành đào tạo, công khai chất lượng giáo dục, điều kiện bảo đảm chât lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
p. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyềĩi hạn của các tổ chức thuộc Sở và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở.
q. Chủ trì, phối họp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định các điều kiện, tiêu chuẩn để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư về giáo dục đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.
r. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư cụ thể hóa các tiêu chuẩn, định mức kinh phí giáo dục địa phương; hướng dẫn xây dựng và lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; quyết định giao dự toán chi ngân sách giáo dục đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
s. Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiên nghị có liên quan đên giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
t. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các cơ sở trực thuộc Sở; thực hiện chế độ tiền lương và chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đốívới công chức, viên chức và Lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của ủy ban nhân dân tỉnh.
u. Quản lý về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của ủy ban nhân dân tỉnh.
v. Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hóạt động giáo dục của địa phương với ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.
x. Thực hiện nhiệm vụ khác do ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật

III. Tổ chức và biên chế
1.  Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo:
a)  Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo gồm Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.
-      Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo là người đứng đầu Sở Giáo dục và Đào tạo, chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.
-      Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo là người giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đôc Sở văng mặt, níột Phó Giám đôc Sở được Giám đôc Sở ủy nhiệm điêu hành các hoạt động của Sở.
b) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chức danh được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và theo quy định của pháp luật. Giám đốc, Phó Giám đốc Sở không kiêm nhiệm chức danh Trưởng của đơn vị câp dưới có tư cách pháp nhân (trừ trường hợp văn bản có giá trị pháp lý cao hơn quy định khác).
c)  Việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của tỉnh.
d) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đon vị thuộc và trực thuộc Sơ theo phân cấp của UBND tỉnh, theo tiêu chuẩn chức danh do ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật.
2. Các tổ chức tham mưu tổng họp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đảo tạo:
a)   Phòng Tổ chức - Hành chính;
b)   Phòng Kế hoạch - Tài chính;
c)   Phòng Thanh tra;
d)   Phòng Nghiệp vụ dạy và học.

3. Các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo:
a)Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi (thực hiện cơ chế tự chủ về tài chỉnh từ năm 2019)
b)Trường Trung học phổ thông Chu Văn An;
c)Trường Trung học phổ thông Tháp Chàm;
d)Trường Trung học phổ thông Trường Chinh;
e)Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du;
f)Trường Trung học phổ thông Lê Duẩn;
g)Trường Trung học phổ thông An Phước;
h)Trường Trung học phổ thông Phạm Văn Đồng;
i) Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ;
k) Trường Trung học phổ thông Ninh Hải;
l) Trường Trung học phổ thông Tôn Đức Thắng;
m) Trường Trung học phổ thông Phan Chu Trinh;
n) Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu;
o) Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn;
p) Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh;
q) Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Pinăng Tắc;
r) Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Ninh Thuận;
s) Họp nhất Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh và Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Phan Rang thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp tỉnh Ninh Thuận (trong năm 2018).
t) Sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận vào Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm tại Ninh Thuận (trong năm 2019).
u) Sáp nhập Trường Trung học phổ thông Bác Ái và Trường Trung học cơ sở Trần Phú (thuộc huyện Bác Ái) thành Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Bác Ái (bẳt đầu đi vào hoạt động từ năm học 2019-2020).
v) Sáp nhập Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh và Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (thuộc huyện Thuận Nam) thành Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh (bắt đầu đi vào hoạt động từ năm học 2019-2020).
Các đơn vị sự nghiệp nêu trên tiếp tục hoạt động ổn định trong thời gian ủy ban nhân dân tỉnh chưa phê duyệt Đe án họp nhất theo quy định.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 3401
  • Trong tuần: 30046
  • Tất cả: 7337662