Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
41/2021/TT-BGDDT 30/12/2021 Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục tại chính quyền địa phương Tải về
40/2021/TT-BGDDT 30/12/2021 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục Tải về
92/2021/TT-BTC 28/10/2021 Quy định mức độ, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Tải về
65/2021/TT-BTC 29/07/2021 Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công Tải về
03/2020/TT-BGDĐT 10/02/2020 Quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Tải về
01/2018/TT-BKHĐT 30/03/2018 ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất dược Tải về
05/2018/TT-BGDĐT 28/02/2018 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh THCS và THPT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 Tải về
36/2017/TT-BGDĐT 28/12/2017 ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thống GD quốc dân Tải về
43/2017/TT-BTC 12/05/2017 quy định về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới g/đ 2016-2020 Tải về
04/2017/TT-BGDĐT 25/01/2017 Ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông Tải về
12